vitcm1@gmail.com
                                                                                                                                                                                                        

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์อินทผาลัมไทย  086-428-8613 , 084-150-7209 , 081-974-1199

  โครงการ ๑ ล้าน ๑ ไร่ เปลี่ยนแผ่นดินไทยเป็นทองคำ .. ปลูกอินทผาลัมพืชแห่งอนาคต

 .

.

 

 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผลัมไทย

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วทุกภาคปลูกอินทผลัมสายพันธุ์ไทย ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

2. เพิ่มเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อลดภาระหนี้สิน

3. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมช่วยเพิ่มผืนป่าในท้องถิ่นต่างๆ

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี  เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตและแปรรูปอินทผลัมในรูปแบบต่่างๆ

6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้ และเพิ่มรายได้ให้กับชุุมชนต่างๆ

7. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้กับต้นอินทผลัม เพือให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

8. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นรายได้ที่ยั่งยืน จากการปลูกอินทผลัม

9. ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชน รักป่า รักธรรมชาติ

10. สร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วม ในการปลูกป่า ปลูกอินทผลัม เพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคต

11. เป็นกระบอกเสียงให้กับสมาชิกหากสมาชิกมีปัญหา ข้อสัญญาเกี่ยวกับอินทผลัม

12. เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ มีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


 

โครงการส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทยเพื่อการส่งออก สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอนาคต 086-428-8613

Read More

                                                      

Side Menu

Side Page
 

16:45   นายธนวรรธน์
21:54   สุธี
15:09   พงศธร
16:32   เพิ่มศักดิ์
21:45   กาญจนี
11:46   วุฒิพงษ์
16:05   นางสาวดวงกมล
11:52   จตุรภัทร
13:26   จีรนันท์
22:25   เกริกเกียรติ
13:59   นายธีระ
15:49   ประสิทธิ์
16:34   ธนาธรณ์
16:51   Amateurheela

 

Side Page

 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
194 คน
1866 คน
199266 คน
เริ่มเมื่อ 2013-04-06

 

 

  333

             สอบถามรายละเอียดได้ที่          vitcm1@gmail.com            086-428-8613  ,  084-150-7209    Line id    vitcm1