vitcm1@gmail.com
                                                                                                                                                                                                        

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์อินทผาลัมไทย  086-428-8613 , 084-150-7209 , 081-974-1199

  โครงการ ๑ ล้าน ๑ ไร่ เปลี่ยนแผ่นดินไทยเป็นทองคำ .. ปลูกอินทผาลัมพืชแห่งอนาคต
                                          รายชื่อเครือข่ายชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมผลไม้ทองคำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ
ชื่อ-สกุลxml:namespace prefix = o
ที่อยู่/โทรศัพท์/อีเมล์
พื้นที่ปลูก(ไร่)xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />
จำนวนต้น
วันเดือนปีที่ปลูก
นายนิรุจน์ อุทธา
ประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนแก้จน ๑๓๕ ม.๑๖ พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐ โทร. ๐๘๑-๙๗๔๑๑๙๙ โทรสาร ๐๔๓-๓๒๖๖๐๑
๕๐
๓๘๔
 
นายอภิชาติ สินธุมา
โรงเรียนแก้จน ๑๓๕ ม.๑๖ พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐ โทร. ๐๘๑-๙๗๔๑๑๙๙ โทรสาร ๐๔๓-๓๒๖๖๐๑
๑๐
๒๐๐
(ต้นพันธุ์อายุ ๘ เดือน)
 
นางโสภิดา ดาวสดใส
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๖๔
 
นายธงชัย พูดเพราะ
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.โพนทอง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์
๑๐
๓๒๐
 
อ้อย สุวิมล ม.ชีวิตนครขอนแก่น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยชีวิต นครขอนแก่น
๑๓๕ ต.พระลับ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๙๒
 
ภาสกร กิณเรศ
 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยชีวิต นครขอนแก่น
๑๓๕ ต.พระลับ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๓๒
 
นางเดือนนภา แก้วแก่นคูณ
บ้านรักชาติ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โทร.
๓๒
 
นายดอกดิน บัวขาว
๑๔๗/๑ ม.๙ บ้านเมืองเก่า ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา (ทำงานที่ สสอ.ประทาย)
๑๗๐
 
นายณฏฐกร โสมะนาวัตร
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
๖๔
 

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่/โทรศัพท์/อีเมล์
/FaceBook
พื้นที่ปลูก(ไร่)
จำนวนต้น
วันเดือนปีที่ปลูก
๑๐
นายวิษณุ ทองกลิ่น
ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
๑๖๐
 
๑๑
นายประกันชัย ไกรรัตน์
๒๙๒ ม.๑๐ บ้านแสนสำราญ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
๔๐
 
๑๒
นายทินารมภ์ คำมูลอินทร์
๖๒ ม.๓ ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
๓ งาน
๒๔ ต้น
 
๑๓
นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์
 ๑๖๙/๔ ซ.๑๐ ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
๒ ไร่
๖๔
 
๑๔
นายชนม์ ฉายแม้น 
๑๒๓ ม.๑๐ ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
๒ ไร่
๖๔ ต้น
 
๑๕
น.ส.สิริภัณฑ์กัญญา เรืองไชย
๕ ม. ๑๕ บ้านสามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
๒ ไร่
๖๔ ต้น
 
๑๖
นายจีรพัฒน์ พรมพุ้ย
๓๐/๑ ม.๑ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
๒ ไร่
๖๔ ต้น
 
๑๗
นายณัฏฐรัชต์ บุรัตน์ (เด่น)
๑๑๐ ม.๑ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  fb: Nattharat Burat
๑ ไร่
๓๒ ต้น
 
๑๘
นางสุมาลัย อาจคำ
จ.มหาสารคาม
๑ ไร่
๓๒ ต้น
 
 
 
๑๙
นายอำนาจ แก้วหานารถ
๑๒๓ บ้านห้วยแล้ง ม.๗ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Fb: Naj kaewhanart
๑ ไร่
๓๒
 
๒๐
นายบัณฑิต อ้วนละมัย
๒๖๔ ม.๑๔ ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐
๑ ไร่
๓๒
 
๒๑
นสพ.ชาติชาย ม่วงภูเขียว
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๑ ไร่
๓๒
 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่/โทรศัพท์/อีเมล์
/FaceBook
พื้นที่ปลูก(ไร่)
จำนวนต้น
วันเดือนปีที่ปลูก
๒๒
นายเอกสิทธิ์ นนทะนำ
๓๓ ม.๔ ต.โนนภิบาล อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม
๓ ไร่
๙๖
 
๒๓
นายยงยุทธ สุพล
๑๙๙ ม.๔ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๒๐๐๐
๑ ไร่
๓๒
 
๒๔
นางกฤตยา พลทะกลาง
๑๐/๓ ม.๑๐ ต.ราชธานี
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
(ปลูกที่ อ. สุวรรณภูมิ) ๔๕๑๗๐
๒ ไร่
๖๔
 
 
รวม
      
รอบแรก ณ วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๖
 
 
๑๑๕ ไร่
 
 
 
 
 

 คลิกหน้าถัดไป

 

โครงการส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทยเพื่อการส่งออก สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอนาคต 086-428-8613

Read More

                                                      

Side Menu

Side Page
 

16:45   นายธนวรรธน์
21:54   สุธี
15:09   พงศธร
16:32   เพิ่มศักดิ์
21:45   กาญจนี
11:46   วุฒิพงษ์
16:05   นางสาวดวงกมล
11:52   จตุรภัทร
13:26   จีรนันท์
22:25   เกริกเกียรติ
13:59   นายธีระ
15:49   ประสิทธิ์
16:34   ธนาธรณ์
16:51   Amateurheela

 

Side Page

 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
193 คน
1865 คน
199265 คน
เริ่มเมื่อ 2013-04-06

 

 

  333

             สอบถามรายละเอียดได้ที่          vitcm1@gmail.com            086-428-8613  ,  084-150-7209    Line id    vitcm1